นายทศพร ถือพุดซา

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

 

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ถาม-ตอบ

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้294
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1503
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้5052
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว6745
mod_vvisit_counterเดือนนี้14558
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว31115
mod_vvisit_counterทั้งหมด150460

We have: 17 guests online
Your IP: 18.205.96.39
 , 
วันนี้: 14 พ.ย. 2019
Webmaster by buu5197@eisth.orgรายงานผลตามแผน 2560

 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560


แผนงาน/โครงการ

1. การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ”พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

3. แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ 2560

4. พัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2

5. พัฒนาความรู้ด้านวินัย กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสาหรับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารงานบุคคล ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

6. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2

7. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan)

9. บริหารจัดการอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

10.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษานักเรียนรายบุคคลเพื่อการบริหารจัดการประจำปี 2560 (Data Management Center)

11.ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2560

12.ประชุมปฏิบัติการการจัดทาแผนตามนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2

13.สภานักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2

14.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต

15.ขับเคลื่อนขยายผลสถานศึกษาพอเพียงและการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

16.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)

17.จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังนักเรียน สพป.สป.2

18.โรงเรียนคุณธรรม

19.ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2560

20.ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจาปี 2560

21.อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2560

22.สร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาการมีงานทำ

23.สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจาปีงบประมาณ 2560

24.อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2560

25.งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

26.ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม หลักสูตรระเบียบแถวลูกเสือ ประจาปีงบประมาณ 2560

27.นิเทศยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

28.ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย

29.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.สมุทรปราการ เขต 2

30.การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

31.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

32.พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาทางไกล

33.การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ(สะเต็มศึกษา ทักษะในศตวรรษที่ 21)

34.สร้างวินัยและจิตสานึกในการจัดการพลังงาน ขยะ น้าเสีย และความหลากหลายทางชีวภาพ

35.พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจาปี พ.ศ.2560

36.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

37.พัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

38.เสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ PLC สู่ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

39.การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจาตาบล ปีงบประมาณ 2560

40.ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

41.ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งรองรับการประเมินภายนอก

42.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

43.สร้างความปลอดภัยทางน้าแก่นักเรียน “ว่ายน้าเพื่อชีวิต”

44.พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

45.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยPISA

46.การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA (แข่งขันทักษะภาษาไทย)

47.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

48.การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

49.โครงการพัฒนาหลักสูตร

50.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านรู้เรื่อง Literacy

 
หน้าหลักรับ/ส่งหนังสือKM สป.2คลังข้อสอบข่าว/กิจกรรมโรงเรียนภาพกิจกรรม สป.2Webboardคุรุสภาเขต